Dr.Igor Diaz Yamane

CRM:52.84934-0

Dr.Yuri Diaz Yamane

CRM:52.71759-2

Dr.Hirotaka Yamane

CRM: 52.12024-7

Rio de Janeiro


Rua Ipiranga n˚109 Laranjeiras                      Largo do Machado n˚54 Sala1108 Catete  
Rio de Janeiro -RJ                                          Rio de Janeiro - RJ
Cep 22231-120  Brasil                                    Cep 22221-120 Brasil
Tel:(21)2265-8512                                           Tel:(21)2148-6863